1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Dermatovenerologická klinika
09.11.2020

Rozvrhy stáží pro zubní lékařství

V tomto akademickém roce probíhá výuka pro studenty oboru zubní lékařství v hybridním režimu.

6054

Sledujete MS Teams DERMA 2020. Studenti budou přidáni do MS Teams v termínu zahajované stáže. Po té budete mít přístup k připraveným přednáškám a ostatním studijním materiálům. 

Konkrétní rozvrhy jednotlivých skupin (tj. praktická výuka) budou zveřejněny při zahájení stáže na MS Teams Derma2020. 

09.11.2018

Zkušební otázky

Průběh zkoušky:

1. Ke zkoušce se student hlásí prostřednictvím Studijního Informačního Systému (SIS). Respektujte, prosím, případně vyhlašovaná omezení uvedená v poznámce v SISu (tj. například, že termín je určen pro studenty uvedeného kruhu, který aktuálně dokončil stáž na našem pracovišti. K takovému omezení se uchylujeme ve shodě se studijním řádem, protože naší filozofií je umožnit studentům řádně složit zkoušku co nejdříve po ukončení stáže.). Touto ohleduplností vůči svým kolegům studentům si vzájemně umožníte hladký průběh semestru. Přihlašování na termíny určené pro studenty, kteří aktuálně zahájili stáž, je možné od prvního dne stáže (tj. zpravidla v pondělí, od 14,00 hodin). Termíny pro tyto první pokusy jsou vypisovány na pondělí (od 14.00) a úterý, středu (13.00), čtvrtek (od 13.30). Kapacita každého termínu je zpravidla maximálně 5 studentů. Ke zkoušce se může student přihlásit nejpozději den před termínem do 14. 00 hodin.

Odepsat bez udání důvodu se může student v SISu z pondělního a úterního termínu do středy předchozího týdne před 14.00. Ze středečního a čtvrtečního termínu se lze odhlásit do pátku předchozího týdne před 14.00. Přesuny zápisu po tomto datu nejsou možné. Tento postup je v souladu s Pravidly pro organizaci studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, článek 17, odstavec 7.

Po tomto datu je přihláška ke zkoušce chápána jako závazná pro obě strany. Nedostavením se ke zkoušce je termín považován za propadlý a takto je registrován v den zkoušky v SIS. Student se takto může i bez omluvy zapsat na další termín (tj. 1. opravný).

Pokud příčinou neúčasti na zkoušce byly závažné důvody, zejména zdravotní, tuto skutečnost student může doložit písemnou formou (potvrzení o hospitalizaci, či potvrzení o pracovní neschopnosti) na sekretariát kliniky v nejbližším možném termínu osobně, či emailem na kozni@lf1.cuni.cz jako podklad pro omluvu. Nejzazším termínem pro dodání tohoto potvrzení je datum zápisu k dalšímu pokusu. Omluvenky dodané po té nejsou uznatelné a termín je považován za propadlý.

Termíny bez udaného omezení jsou vypisovány průběžně (každé pondělí od 14.00 - termín je označen v poznámce jako "všechny skupiny a opravné termíny") a jsou přístupné pro všechny studenty námi vyučovaných oborů (tedy např. pro odložené první termíny, opravné termíny, etc.).

 


2. Přímým předpokladem zkoušky je udělený zápočet z dermatovenerologie. Zápočet je udělován na základě plné prezence v průběhu stáže. V případě jedné absence ze závažného důvodu je možno zápočet udělit po předložení řádně doloženého zdůvodnění (např. lékařského potvrzení apod.). Při absenci v rozsahu 2 a více dní nelze zápočet udělit bez adekvátní náhrady zameškané části stáže (tj. počet zameškaných dní). Pravidla a způsob realizace náhrady určuje vedoucí stáže.

3. Zkouška z Dermatovenerologie se sestává z 5 součástí, jejichž splnění je podmínkou úspěšného složení zkoušky. První součástí je písemný test formou multiple choice. Tento test se skládá z 20 otázek, podmínkou je úplné a správné zodpovězení minimálně 14 otázek ze 20 (tj. 6 chyb). Úspěšně absolvovaný test není při dalších pokusech nutno opakovat. Po úspěšném splnění testu následuje ústní část zkoušky, při které student odpovídá na 2 náhodně zvolené, či losované otázky z dermatologie a 1 otázku z oboru venerologie. Aktuálně platný seznam otázek je přístupný na webu pracoviště. Pátou součástí zkoušky je krátká kazuistika, ve které student prokáže své praktické schopnosti například při objektivním popisu léze, znalosti zásad obecného odebírání anamnesticky významných údajů a specifik anamnézy v oboru dermatovenerologie a dále i schopnost návrhu jednoduchého diagnostického procesu (tedy základní diferenciální diagnostiky) a znalosti zásad při návrhu terapie. Kazuistiky jsou analogické případům prezentovaným při přednáškách a seminářích v průběhu stáže a pokrývají spektrum nejvýznamnějších kožních chorob, se kterými se setkávají lékaři působící i mimo odbornost dermatovenerologie.

Zkouška je úspěšně složena, pouze pokud student uspěje ve všech pěti jednotlivých součástech.

09.10.2013

Přednášky a semináře

Přehled témat přednášek a seminářů v průběhu stáže na Dermatovenerologické klinice 1. LF UK a vybrané poznámky přednášejících ke stažení ve formátu PDF. Soubory jsou určeny pro studenty 1. LF UK. Je proto vyžadováno přihlašovací jméno a heslo CAS (identické jako pro přihlašování do SISu).