1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Dermatovenerologická klinika
PAN00312 01.01.2018

Rozvrhy stáží pro zubní lékařství 2017-2018

V tomto akademickém roce probíhá výuka pro studenty oboru zubní lékařství (ZUB) ve dvou termínech. 

První stáž pro obor zubní lékařství v českém jazyce (ZUB) proběhně od 13.11.2017, druhá (tj. poslední  v tomto akademickém roce) proběhne od  02.01.2018.

Konkrétní rozvrhy jednotlivých skupin budou zveřejněny při zahájení stáže. 

PAN00312 17.01.2016

Zkušební otázky

Průběh zkoušky:

 

1. Ke zkoušce se student hlásí prostřednictvím Studijního Informačního Systému (SIS). Respektujte, prosím, případně vyhlašovaná omezení uvedená v poznámce v SISu (tj. například, že termín je určen pro studenty uvedeného kruhu,  který aktuálne dokončil stáž na našem pracovišti. K takovému omezení se uchylujeme,  protože naší filozofií je umožnit studentům řádně složit zkoušku co nejdříve po ukončení stáže.). Touto ohleduplností vůči svým kolegům studentům si vzájemně umožníte hladký průběh semestru. Termíny bez udaného omezení jsou vypisovány průběžně (každé pondělí od 14,00) a jsou přístupné pro všechny studenty (např. pro odložené první termíny, opravné termíny, etc.).

 

2. Přímým předpokladem zkoušky je udělený zápočet z dermatovenerologie. Zápočet je udělován na základě plné prezence v průběhu stáže. V případě jedné absence ze závažného důvodu je možno zápočet udělit po předložení řádně doloženého zdůvodnění (např. lékařského potvrzení apod.).  Při absenci v rozsahu 2 a více dní nelze zápočet udělit bez adekvátní náhrady zameškané části stáže. Pravidla a způsob realizace náhrady určuje zástupce přednosty pro výuku, či vedoucí stáže.

 

3. Zkouška z Dermatovenerologie se sestává z 5 součástí, jejichž splnění je podmínkou úspěšného složení zkušky. První součástí je písemný test formou multiple choice. Tento test se skládá z 20 otázek, podmínkou je úplné a správné zodpovězení minimálně 14 otázek ze 20 (tj. 6 chyb). Úspěšně absolvovaný test není nutno absolvovat při dalších pokusech. V případě úspěšného splnění testu následuje ústní část zkoušky, při které student odpovídá na 2 náhodně zvolené, či losované otázky z dermatologie a 1 otázku z oboru venerologie. Aktuálně platný seznam otázek je přístupný na webu pracoviště. Pátou součástí zkoušky je krátká kazuistika, ve které student prokáže své praktické schopnosti například při objektivním popisu léze, znalosti zásad obecného odebírání anamnesticky významných údajů a specifik anamnézy v oboru dermatovenerologie a dále i schopnost návrhu jednoduchého diagnostického procesu (tedy základní diferenciální diagnostiky) a znalosti zásad při návrhu terapie. Kazuistiky jsou analogické případům prezentovaným při přednáškách a seminářích v průběhu stáže a pokrývají spektrum nejvýznamnějších kožních chorob, se kterými se setkávají lékaři působící i mimo odbornost dermatovenerologie.

Zkouška je úspěšně složena, pouze pokud student uspěje ve všech pěti jednotlivých součástech.

PAN00312 09.10.2013

Přednášky a semináře

Přehled témat přednášek a seminářů v průběhu stáže na Dermatovenerologické klinice 1. LF UK a vybrané poznámky přednášejících ke stažení ve formátu PDF. Soubory jsou určeny pro studenty 1. LF UK. Je proto vyžadováno přihlašovací jméno a heslo CAS (identické jako pro přihlašování do SISu).